ถาวรเลเบิลได้รับประกาศเกียรติคุณ “โรงพิมพ์คาร์บอนต่ำ”

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทางบริษัทได้แยกขยะเป็นขยะ Recycle โดยไม่ต้องฝั่งกลบลดโลกร้อนและ เปลี่ยนหลอดไฟ ลดพลังงานไฟฟ้า ลดโลกร้อน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 379.23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า