new-thavorn-logo-transparent

ถาวร เลเบิล เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ Green Industry จาก GI3 เป็น GI4

Green Industry โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry จากระดับ 3 (GI3) เป็นระดับ 4 (GI4)

โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาเพื่อให้คำปรึกษาในพื้นที่คือ อ.สายพิณ สุวรรณกำเนิด เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ

เกณฑ์การขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
Scroll to Top