ISO9001:2015
D8
ISO14001:2015
GMP:HACCP

ISO9001:2015 : ได้รับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2016

          บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ได้รับการรับรองจากระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบงาน INTERTEK ซึ่งเป็นสิ่งรับประกันได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพมาใช้กับทุกหน่วยงาน ครอบคลุมตั้งแต่ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บสินค้า ตลอดจนการจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความพึงพอใจอย่างสูงสุด แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 บริษัทฯ ก็จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาทั้งการให้การบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบายคุณภาพ“ องค์กรดี คุณภาพเด่น เน้นบริการ สร้างสรรค์งานพิมพ์ ” เริ่มตั้งแต่ การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เป็นระบบ first in first out (FIFO)  การตรวจสอบการรับวัตถุดิบ ขั้นตอนในการผลิต ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และ บุคลาการในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่
          - ระบบ prepress prove print (การพิสูจน์อักษร)
          - ใช้ Spectroeye ในการตรวจสี
          - เจ้าหน้าที่ qc ตรวจสอบคุณภาพระหว่างพิมพ์
          - การตรวจสอบระหว่างการแพ็คสินค้า
          - เครื่อง omega inspector สำหรับการตรวจสินค้าโดย computer เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพถึงลูกค้ามากที่สุด สินค้าส่งถึงลูกค้าได้ตามกำหนดตามมาตรฐาน JIT

D8 : วันที่ได้รับ Cer Intertek Date 25 January 2014

Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis บริษัทจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดอบรม D8 การวิเคราะห์ปัญหา, แก้ไขปัญหา, การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาว่า บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่โดยไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

ISO14001:2015 : วันที่ได้รับ Cer 25 December 2012 (25 ธันวาคม 2555)

        บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ริบบอน จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาหลักในการทำงานของเรา ดังคำขวัญที่ว่า “ ปฏิบัติตามกฎ ช่วยลดมลพิษ คิดใช้อย่างคุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทั้งองค์กร”
        ปัจจุบัน บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดในการป้องกันการเกิดมลพิษและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำงานและในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียจากฝ่ายผลิต ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมในส่วนของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญอีกประการก็คือ การสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ถึงพนักงานในองค์กรทุกระดับ
 

GMP:HACCP : Cer SGS Thailand Co., Ltd. Date 24 July 2009

        บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการทำงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ GMP-HACCP เพื่อดำเนินการผลิตที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหา (Preventive Action) มากกว่าการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) ในการตรวจสอบที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งการตรวจสอบระบบ GMP-HACCP จะกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ฉลากที่ผลิตภายใต้การควบคุมโดยวิธีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานของลูกค้าหรือผู้บริโภคถัดไป ดังคำนิยามที่ว่า “สุขลักษณะดี มีความสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เฝ้าเตือนทุกกระบวนการ ตามมาตรฐาน GMP”
สุขลักษณะดี หมายถึง การจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตที่ดี
มีความสะอาด หมายถึง สภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตมีความสะอาด รวมถึงพนักงานดูแลเอาใจใส่พื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน หมายถึง การจัดการและควบคุมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งปนเปื้อนทั้ง 3 ด้าน คือ
          - ชีวภาพ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นต้น
          - กายภาพ ได้แก่ เศษแก้ว พลาสติกแข็ง เศษโลหะ และเศษวัสดุต่าง ๆ
          - เคมีภาพ ได้แก่ สารหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จารบี
เฝ้าเตือนทุกกระบวนการ หมายถึง แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีการชี้บ่งและการควบคุมอย่างถูกวิธี
ตามาตรฐานGMP หมายถึง ระบบการจัดการแต่ละกระบวนการผลิตได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกตามมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP

 

        โดยขอบเขต การประยุกต์ใช้ระบบ GMP – HACCP ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างอาคาร ส่วนสนับสนุนการผลิตทุกส่วนและทุกแผนกที่อยู่ในโรงงาน รวมไปถึงทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การรับวัตถุดิบที่โรงงานจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าโดยรถขนส่งที่ออกจากโรงงานไปยังสถานที่ของลูกค้าของกระบวนการผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มยา กลุ่มอาหาร และกลุ่มสุขอนามัย