THAVORNLABELS
รับผลิตสติ๊กเกอร์ โดยโรงงานผลิตสติ๊กเกอร์มาตรฐานระดับสากล บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001

Quality Policy

บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ได้รับการรับรองจากระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลหลากหลายมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานของเรามีคุณภาพตรงในระดับนานาชาติสากล

ISO9001:2015 : ได้รับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2016

บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ได้รับการรับรองจากระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบงาน INTERTEK ซึ่งเป็นสิ่งรับประกันได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพมาใช้กับทุกหน่วยงาน ครอบคลุมตั้งแต่ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บสินค้า ตลอดจนการจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความพึงพอใจอย่างสูงสุด แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 บริษัทฯ ก็จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาทั้งการให้การบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบายคุณภาพ “องค์กรดี คุณภาพเด่น เน้นบริการ สร้างสรรค์งานพิมพ์” เริ่มตั้งแต่ การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เป็นระบบ first in first out (FIFO) การตรวจสอบการรับวัตถุดิบ ขั้นตอนในการผลิต ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และ บุคลาการในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่

  • ระบบ PrePress Prove Print (การพิสูจน์อักษร)
  • ใช้ Spectroeye ในการตรวจสี
  • เจ้าหน้าที่ QC ตรวจสอบคุณภาพระหว่างพิมพ์
  • การตรวจสอบระหว่างการแพ็คสินค้า
  • เครื่อง Omega Inspector สำหรับการตรวจสินค้าโดย Computer เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพถึงลูกค้ามากที่สุด สินค้าส่งถึงลูกค้าได้ตามกำหนดตามมาตรฐาน JIT
8D Report and Why-Why Analysis
8D Report and Why-Why Analytsis

D8 : วันที่ได้รับ Cer Intertek Date 25 January 2014

Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis บริษัทจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดอบรม D8 การวิเคราะห์ปัญหา, แก้ไขปัญหา, การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาว่า บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่โดยไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก

ISO14001:2015 : วันที่ได้รับ Cer 25 December 2012 (25 ธันวาคม 2555)

บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ริบบอน จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาหลักในการทำงานของเรา ดังคำขวัญที่ว่า “ปฏิบัติตามกฎ ช่วยลดมลพิษ คิดใช้อย่างคุ้มค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทั้งองค์กร”

ปัจจุบัน บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดในการป้องกันการเกิดมลพิษและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำงานและในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียจากฝ่ายผลิต ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมในส่วนของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญอีกประการก็คือ การสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ถึงพนักงานในองค์กรทุกระดับ

GMP:HACCP : Cer SGS Thailand Co., Ltd. Date 24 July 2009

บริษัท ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการทำงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบ GMP-HACCP เพื่อดำเนินการผลิตที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหา (Preventive Action) มากกว่าการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) ในการตรวจสอบที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งการตรวจสอบระบบ GMP-HACCP จะกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ฉลากที่ผลิตภายใต้การควบคุมโดยวิธีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานของลูกค้าหรือผู้บริโภคถัดไป ดังคำนิยามที่ว่า “สุขลักษณะดี มีความสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เฝ้าเตือนทุกกระบวนการ ตามมาตรฐาน GMP”

สุขลักษณะดี หมายถึง การจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตที่ดี

มีความสะอาด หมายถึง สภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตมีความสะอาด รวมถึงพนักงานดูแลเอาใจใส่พื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน หมายถึง การจัดการและควบคุมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและปราศจากสิ่งปนเปื้อนทั้ง 3 ด้าน คือ

  • ชีวภาพ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นต้น
  • กายภาพ ได้แก่ เศษแก้ว พลาสติกแข็ง เศษโลหะ และเศษวัสดุต่าง ๆ
  • เคมีภาพ ได้แก่ สารหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จารบี

เฝ้าเตือนทุกกระบวนการ หมายถึง แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีการชี้บ่งและการควบคุมอย่างถูกวิธี
ตามาตรฐาน GMP หมายถึง ระบบการจัดการแต่ละกระบวนการผลิตได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกตามมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP

โดยขอบเขต การประยุกต์ใช้ระบบ GMP – HACCP ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างอาคาร ส่วนสนับสนุนการผลิตทุกส่วนและทุกแผนกที่อยู่ในโรงงาน รวมไปถึงทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การรับวัตถุดิบที่โรงงานจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าโดยรถขนส่งที่ออกจากโรงงานไปยังสถานที่ของลูกค้าของกระบวนการผลิตสติ๊กเกอร์ ฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มยา กลุ่มอาหาร และกลุ่มสุขอนามัย