news-promotions

ถาวรเลเบิลได้รับประกาศเกียรติคุณ “โรงพิมพ์คาร์บอนต่ำ”

บริษัทได้แยกขยะเป็นขยะ Recycle โดยไม่ต้องฝั่งกลบลดโลกร้อนและ เปลี่ยนหลอดไฟ ลดพลังงานไฟฟ้า ลดโลกร้อน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 379.23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

stop covid 19 with free alcohol campaign

ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน

เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ห่างไกลจากพนักงาน โดยแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน