ถาวร เลเบิล เข้าอบรมการจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ๊นท์

อีกหนึ่งโครงการที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโอกาสให้ทางบริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่สถานประกอบการในการจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการผลิตที่ส่งผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาเพื่อให้คำปรึกษาในพื้นที่คือ อ.ศิรสิทธิ์ มีศิริ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ